<----->
b

دختران بالا شهری تهران در زمان قاجار(عکس)